Adószám: 18333006-1-02; számlaszám: 10918001-00000084-82420002

Közgyűlés határozatai

 

6/2014(IX.09.) számú határozat:

Garai Attila tagságát megtarthatja, azzal a meghagyással, hogy mentőcsoportbeli tevékenységét a közgyűlés hat hónapra felfüggeszti, miszerint nevezett hat hónapig nem vehet részt káresemények elhárításában, továbbá az Egyesület gépjárművei vezetésétől hat hónapra eltiltja. A gyakorlatokra az eltiltás nem vonatkozik.

6/2014(IX.09.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése a fenti tartalommal ismertetett 2014. évi költségvetés módosítását elfogadta.

5/2014(IX.09.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály módosítását az alábbi tartalommal elfogadta.

1. §   Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
 

(1) Az Egyesület neve: PÉCSI KUTATÓ- MENTŐ ÉS TŰZOLTÓ EGYESÜLET

(2) Az Egyesület székhelye: 7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 14.

(3) Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság egész területe,

     kiemelten Baranya-megye, szükség vagy felkérés esetén nemzetközi.

(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.


(5) Az egyesület honlapot működtet a - http://misina-rescue.info - internetes címen.

 

4/2014(IX.09.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az egyesület nevét Misina Mentőcsoport Egyesületről PÉCSI KUTATÓ- MENTŐ ÉS TŰZOLTÓ EGYESÜLET névre változtatta.

 

3/2014(IX.09.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése Bodor Csaba Ferenc tagot választotta az egyesület elnökének, a két alelnöknek Jancsi Krisztina és Eiter Zoltán tagot választotta.

20/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 12. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

12.  § (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

19/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 11. § (1), (2), (3) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

11. §

(1)       Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.
(2)       Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3)       Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

18/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 9. § (14) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

(14)     Az egyesület éves bevétele az 50 millió forintot nem haladja meg, így felügyelő szerv az egyesületnél nem működik.

17/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 9. § (13) bekezdését az alábbiak szerint módosította: 

9. § (13)Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzési jogot.

16/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 9. § (5) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

9. § (5)  Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

15/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 7. § (7) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

7. § (7)            A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl, megszűnik az elnökségi tagság az elnökségi tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ a megüresedett elnökségi helyre. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

A tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és indokolt írásbeli javaslattal az elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról titkos szavazással dönt a közgyűlés.

A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

 

14/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 7. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

7. § (6) Az elnökség hatáskörébe tartozik:

–     az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,

–     az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,

–     az etikai szabályok elfogadása,

–     az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,

–     a közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,

–     döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

–     Tagnyilvántartás vezetése

–      az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

–     a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

–     az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

–     az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

–     az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

–     a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

–      az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

–     részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

–     a tagság nyilvántartása;

–     az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

–     az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

–     az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

–     az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

 

13/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 7. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

7. §  (3)Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg, ha két fő van jelen az elnökségi ülésen, érvényesen egyhangúlag hoz határozatot az elnökség. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazat egyenlőtlenség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az elnökség, írásban, a határozat meghozatalát követően 5 napon belül, írásban, posta útján, a jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatos megküldésével, külön is közli az érintettel. A határozat ellen annak kézhezvételét követő 15 napon belül az érintett jogorvoslattal élhet, a közgyűléshez címezve írásban, mely jogorvoslat lehetőségéről a határozatban, az elnökség értesíti az érintettet.

 

12/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 6. § (6) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

6. § (6) A közgyűlés, az éves beszámolóról, a közhasznúsági melléklet elfogadásáról, az alapszabály módosításáról szóló határozatát, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok, háromnegyedes szótöbbségével hozza, míg a

az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

11/2014(VI.14.) számú határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 6. § (3) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

6. § (3)            A közgyűlést az Elnökség hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével, továbbá a távolmaradás (4.) bekezdésben rögzített jogkövetkezményeire való felhívással. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell:

a) a jogi személy nevét és székhelyét;

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

10/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 6. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

6. § (1)            Az Egyesület legfőbb vezető szerve a Közgyűlés, melyet szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább kéttizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az (1) bekezdés a); b); c); pontjai alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

9/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 4. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

4. § (2)

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8/2014(VI.14.) számú határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 3. § (3) bekezdés f), pontját az alábbiak szerint módosította:

3.§  (3) f.)

            Az Egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:

–     részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

–     egyesületi szervek döntéshozatalában tanácskozási joggal részt venni.

7/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 3. § (2) bekezdés h), pontját az alábbiak szerint módosította:

3.§  (3) 1.)

            Az Egyesület pártoló tagja jogosult:

–     részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

–     egyesületi szervek döntéshozatalában tanácskozási joggal részt venni.

 

6/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 3. § (3) bekezdés d), pontját az alábbiak szerint módosította:

3.§  (3) d) A tiszteletbeli tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási vagy fegyelmi eljárást folytathat le az alapszabály 3. § (1) f) pontjában foglaltak alapján.

5/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 3. § (2) bekezdés f), pontját az alábbiak szerint módosította:

3. § (2) f.)       Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesület pártoló tagja hat hónapig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére - figyelmeztetni kell, ez esetben fellebbezésnek helye nincs.

A pártoló tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási vagy fegyelmi eljárást folytathat le az alapszabály 3. § (1) f) pontjában foglaltak alapján.

4/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 3. § (1) bekezdés f), pontját az alábbiak szerint módosította:

3. § (1) f)

Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag hat hónapig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának automatikus megszűnésére - figyelmeztetni kell, ez esetben fellebbezésnek helye nincs.

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási vagy fegyelmi eljárást folytathat le.

A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület elnöke, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy a titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként - fentieknek megfelelően – a figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől, továbbá a szaktevékenység végzésétől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást, vagy a kizárást alkalmazhatja.

A tag figyelmeztetését vagy kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A figyelmezető és kizáró határozatot a taggal közölni kell. A közgyűlés döntését írásban, 5 napon belül postai úton, a jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatos megküldésével, külön is közli az érintettel.

A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

3/2014(VI.14.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabály 2. § (5) bekezdését a közhasznú szó beszúrásával az alábbiak szerint módosította:

2. § (5)            Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

3/2014(III.04.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése Jancsi Krisztinát választott az egyesület alelnökének.

9/2013(XII.30.) számú határozat:

A közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy Kubinka Zoltánt rendes tagként nyilvántartásba vegye.

8/2013(XII.30.) számú határozat:

A közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy Szirmai Jánost rendes tagként nyilvántartásba vegye.

5/2013(VII.16.) számú határozat:

A közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy Telek Norbertet rendes tagként nyilvántartásba vegye

 

4/2013(VII.16.) számú határozat:

A közgyűlés utasítja az elnökséget, hogy Halmai Rolandot rendes tagként nyilvántartásba vegye.

3/2013(VII.16.) számú határozat:
A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése, Dr. Mészáros Hajnalkát választotta a Misina Mentőcsoport Egyesület alelnökének.
 

4/2013(IV.7.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése elfogadta az elnök 2012. évi közhasznúsági beszámolóját.

3/2013(IV.7.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése, az egyesület azon tagjait, akik tagdíjtartozásuk legalább felét 2013.05.15.-én 24 óráig nem egyenlítik ki, a közgyűlés 2013. 05. 20. napjával az egyesületből kizárja, és a közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a kötelezettségüket nem teljesítő tagokat a tagnyilvántartásból törölje.

8/2012(VII.20.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése meghatalmazza az egyesület elnökét, az OKF Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknek kiírt 2012. évi pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés aláírására.

7/2012(VII.20.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése meghatalmazza az egyesület elnökét a Pécsi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, III. típusú együttműködési szerződés aláírására.

4/2012(VII.5.) számú határozat:

Az alapszabály 2. §. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat a fenti célok megvalósítása érdekében,

  1. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
  2. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  3. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

területén.

A fenti tevékenységeket a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 1. § (1) , a 2. § (1), a 18. § (1) bekezdése alapján, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött megállapodás, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján végzi.

 

3/2012(VII.5.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az alapszabályt a következők szerint módosítja:

2. §.

(1) Az Egyesület céljai:

Az Egyesülethez csatlakozók célja, hogy speciális felkészültségük és ismereteik felhasználásával olyan tevékenységet folytassanak, amelyek a közösség számára hasznosak, így többek között:

a) Természeti és ipari katasztrófák felszámolásában való közreműködés és segítségnyújtás;

b) Balesetek helyszínén történő segítségnyújtás;

c) Embertársak kimentése speciális helyzetekből;

d) Eltűnt személyek felkutatásában való részvétel;

e) Katasztrófa készenlét és válaszadás;

f) Védő és életmentő módszerekkel stabilizálni a balesetet szenvedett személyek állapotát;

g) Vagyoni értékek megóvásában való közreműködés;

h) tűzmegelőzés, önkéntes tűzoltás, műszaki-mentés,

i) veszélyes állat befogás

 

17/2012(II.5.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az elnök 2011. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadta.

2011. évi Közhasznúsági beszámoló

16/2012(II.5.) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése, az egységes szerkezetbe foglalt, a módosításokat kiemelten tartalmazó alapszabályt elfogadta.

13/2011(XII.30.) számú határozat:

Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése Handbauer Péter tű. alezredes Urat az Egyesület Tiszteletbeli Tagjává választotta.

A Közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy Handbauer Péter tű. alezredes Urat felkérje a tiszteletbeli tagság elfogadására, és a tiszteletbeli tagság elfogadása esetén Handbauer Péter tű. alezredes Urat nyilvántartásba vegye.

12/2011(XII.30.) számú határozat:

Misina Mentőcsoport Egyesület alapszabályát a fent leírtak szerint módosítja. Az egységes szerkezetbe foglalt, a módosításokat kiemelve tartalmazó alapszabály hatálybalépésének ideje: 2012. január 1. napja. 

11/2011(XII.30.) számú határozat:

Misina Mentőcsoport Egyesület 2011. 12. 30.-i közgyűlésének napirendi pontjai:

- Az alapszabály jogharmonizációjának megvitatása

- alapszabály módosítása

- Handbauer Péter tű. alezredes tiszteletbeli taggá választása

9/2011(X.02) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület, közgyűlése Telek Norbertet megválasztotta az egyesület alelnökének.

8/2011(X.02) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület, közgyűlése Eiter Zoltánt megválasztotta az egyesület alelnökének.

7/2011(X.02) számú határozat:

Az elnök évközi egyszerűsített beszámolóját a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

6/2011(X.02) számú határozat:

Misina Mentőcsoport Egyesület 2011. 10. 02.-i közgyűlésének napirendi pontjai:

  1. Első napirendi pont: az Egyesület elnökének egyszerűsített évközi beszámolójának elfogadása
  2. Második napirendi pont: Az Egyesület megüresedett alelnöki tisztségeire, alelnökök  választása

5/2011(X.02) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület 2011. 10. 02.-i közgyűlésének levezető elnöke Bodor Csaba, a jegyzőkönyv hitelesítők Zsifkó Magdolna és Schönberger Zsolt, a jegyzőkönyv vezetője Somogyvári Kata, a szavazatszámlálók Zsifkó Magdolna és Schönberger Zsolt.

4/2011(II.09) számú határozat:

A Misina Mentőcsoport Egyesület elnöksége, az egyszeri 250.000 Ft-os határig közgyűlés összehívása nélkül dönthet a kötelező és tervezett kiadások figyelembe vételével az egyesület pénzeszközeinek felhasználásáról. 

3/2011(II.09) számú határozat

Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az egyesület elnökének 2010. évi közhasznúsági beszámolóját az ismertetett tartalommal elfogadta.

2010. évi közhasznúsági jelentés

2/2011(II.09) számú határozat

 A Misina Mentőcsoport Egyesület 2011. 02. 09-i közgyűlésének napirendje:

        1. Az egyesület elnökének 2010. évi közhasznúsági beszámolója.

        2. 2011. évi költségvetés megvitatása.

1/2011(II.09) számú határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület 2011. 02. 09-i közgyűlésének levezető elnöke Bodor Csaba, a jegyzőkönyv hitelesítők Eiter Zoltán és Schönberger Zsolt, a jegyzőkönyv vezetője Molnár Adrienn, a szavazatszámlálók Eiter Zoltán és Schönberger Zsolt

22/2010(IX.07) számú határozat

Kocsis Krisztián köteles, az általa az egyesületnek okozott kárt 30 munkanapon belül az egyesület pénzintézeti számlájára egy összegben kifizetni.

21/2010(IX.07) számú határozat

Az alapszabály 7. § (6) pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti:

- Egyesület tagjainak sorából történő kizárás ezen alapszabály rendelkezései alapján,

20/2010(IX.07) számú határozat

Az alapszabály 3. § (1) j.) pont 4. bekezdését törli.

19/2010(IX.07) számú határozat

Az alapszabály 3. § (1) h.) pontját a következőképp módosítja

3. § (1) h.)

Az elnökség kizárhatja azt a tagot, aki

1.)       a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat, az elnökség írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizette be,

2.)       az egyesület Működési Szabályzatában foglaltakat megszegi.

Az elnökség, ezekben az esetekben is egyszerű szótöbbséggel határoz, és határozatát, írásban, 5 napon belül, postai úton, a jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatos megküldésével külön is értesíti a tagot. A határozat ellen annak kézhezvételét követő 15 napon belül a tag jogorvoslattal élhet, a közgyűléshez címezve írásban, mely jogorvoslat lehetőségéről a határozatban, az elnökség értesíti a tagot.

18/2010(IX.07) számú határozat

Az alapszabály 3. § (1) g.) pontját a következőképp módosítja

3. § (1) g.)

A Közgyűlés, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szavazat-többségével, az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen:

- ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem

  egyeztethető magatartást tanúsít.

A közgyűlés döntését írásban, 5 napon belül postai úton, a jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatos megküldésével, külön is közli az érintettel.

A határozat ellen annak kézhezvételét követő 15 napon belül az érintett jogorvoslattal élhet, a közgyűléshez címezve írásban, mely jogorvoslat lehetőségéről a határozatban, a közgyűlés értesíti az érintettet.

17/2010(IX.07) számú határozat 

Az alapszabály 3. § (1) a.) pontját a következőképp módosítja:

3. §     Az Egyesület tagjai

 

(1)     Az egyesület rendes tagjai


a.)     Az egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, aki az egyesület céljaival egyetért és vállalja, hogy magánszemély tagja havi 1.500.-Ft, míg jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság/intézmény tagja havi 5.000.-Ft tagdíjat megfizet. Az egyesület tagja a csatlakozástól számított következő hónaptól köteles a tagdíjat az egyesület pénzintézeti számlájára átutalással vagy postai csekken, kézpénzben a házipénztárba befizetni. A tagdíj megfizetése havi rendszerességgel, minden hónap 15. napjáig esedékes.

16/2010(IX.07) számú határozat

A közgyűlés napirendje:

- Az egyesület új Működési Szabályzatának (továbbiakban: MSZ) ismertetése

- A MSZ betarttatásához szükséges alapszabály módosítások megvitatása.

- Döntés az alapszabály módosításairól.

- A közgyűlés 10/2010. (VI. 27.) számú határozatának újratárgyalása.

15/2010(IX.07) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Bodor Csaba, a jegyzőkönyv hitelesítők Molnár Ferenc és Ambrus Norbert, a jegyzőkönyv vezetője Molnár Adrienn, a szavazatszámlálók Molnár Ferenc és Ambrus Norbert.

14/2010. (VI. 27.) számú határozat

A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése Sudár Miklósnét választotta az egyesület alelnökének.

13/2010. (VI. 27.) számú határozat

Új napirendi pont

- Az egyesület megüresedett vezető tisztségviselői posztra, új alelnök választása.

12/2010. (VI. 27.) számú határozat

Kocsis Krisztián vezetői tisztségviselői posztjáról a közgyűlés 2010. június 27. napján visszahívja.

11/2010. (VI. 27.) számú határozat

 Kocsis Krisztián a közgyűlés döntése alapján az egyesületi tagságát megtarthatja.

9/2010. (VI. 27.) számú határozat

Napirend:

-         Kocsis Krisztián, az alapszabály 3. § (1) k.) pontjának első bekezdése elleni vétségének megvitatása és döntés vezető tisztségviselő kinevezésének visszahívásáról, valamint tagságának megtartásáról.

8/2010. (VI. 27.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Bodor Csaba. A közgyűlés jegyzőkönyvét Lengyel Erika vezeti, valamint Zsifkó Magdolna és Telek Norbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Zsifkó Magdolna és Telek Norbert.

7/2010. (V. 09.) számú határozat

 A Misina Mentőcsoport Egyesület közgyűlése az elnök 2009. évi közhasznúsági jelentését elfogadta a fent ismertetett tartalommal.

2009. évi közhasznúsági jelentés

6/2010. (V. 09.) számú határozat

Napirend:

-         Az egyesület elnökének 2009. évi közhasznúsági beszámolója

-         A közhasznúsági jelentés elfogadása

5/2010. (V. 09.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Bodor Csaba. A közgyűlés jegyzőkönyvét Lengyel Erika vezeti, valamint Zsifkó Magdolna és Telek Norbert hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Zsifkó Magdolna és Telek Norbert. 

4/2010. (II. 28.) számú határozat

A közgyűlés, a jegyzőkönyvben ismertetett tartalommal jóváhagyta a Misina Mentőcsoport rádiózási szabályzatát.

3/2010. (II. 28.) számú határozat

Az egyesület közgyűlése, az E.ON Hungária Kft.- vel kötendő szerződést a 3. pont változásaival jóváhagyta, és felhatalmazta az egyesület képviselőjét, hogy azt a jegyzőkönyv szerinti tartalommal aláírja.

2/2010. (II. 28.) számú határozat

Napirend:

-         A közgyűléssel kapcsolatos tisztségviselők és a napirend           elfogadása.

-         Pannon GSM Távközlési Zrt. Árajánlatának megvitatása. Az egyesület mobilkommunikációjának megvitatása és megoldása.

-         Együttműködési szerződés megvitatása és elfogadása az E-On Hungária Kft.-vel.

-         Az elnök felhatalmazása, az E-On Hungária Kft.-vel a szerződés megkötésére.

-         Rádióforgalmazási szabályzat megalkotása és elfogadása.

-         A működési szabályzat 18. ponttal kiegészítése.

1/2010. (II. 28.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Bodor Csaba. A közgyűlés jegyzőkönyvét Molnár Adrienn vezeti, valamint Pallai Péter és Köves Borbála hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai Pallai Péter és Köves Borbála


Misina Mentőcsoport Egyesület Közgyűlésének határozatai